Αρχική σελίδα » Πρόοδος » Δράσεις προστασίας

Δράσεις προστασίας

Δράση C.1 Οριοθέτηση του οικοτόπου

Δραστηριότητες:

 • Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εταίρων για την οριοθέτηση του οικοτόπου από διάφορες προπαρασκευαστικές δράσεις,
 • Επισκέψεις στις περιοχές μελέτης και επιτόπιες συζητήσεις για την οριοθέτηση του οικοτόπου,
 • Αποσαφήνιση τεχνικών θεμάτων για την οριοθέτηση του οικοτόπου (υλικά περίφραξης, ακριβή όρια του οικοτόπου κλπ.) μεταξύ των εταίρων.
 • Προετοιμασία τεχνικών μελετών για την οριοθέτηση του οικοτόπου
 • Δημοσίευση προδιαγραφών Διαγωνισμού για την οριοθέτηση του οικοτόπου
 • Υποβολή προσφορών για την οριοθέτηση του οικοτόπου
 • Αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών
 • Επιλογή των εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση της δράσης.
 • Οριοθέτηση του οικοτόπου σε όλες τις περιοχές της Κρήτης.

Αποτελέσματα
Οριοθετήθηκαν συνολικά 2393,1 στρέμματα παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη εκ των οποίων 114,8 στρέμματα βρίσκονται στο Κεδρόδασος, 27,6 στρέμματα στα Φαλάσαρνα, 165,2 στρέμματα στο Σαρακίνικο Γαύδου, 255,4 στρέμματα στον Άγιο Ιωάννη Γαύδου, 985,5 στο Λαυρακά Γαύδου και 874,6 στρέμματα στη νήσο Χρυσή. Για την οριοθέτηση τοποθετήθηκαν 122 ξύλινοι πάσσαλοι στη Γαύδο, 15 στα Φαλάσαρνα, 29 στο Κεδρόδασος και 161 στη νήσο Χρυσή.

Δράση C.2 Απομάκρυνση απορριμμάτων

Δραστηριότητες:

 • Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εταίρων για την απομάκρυνση των απορριμμάτων από διάφορες προπαρασκευαστικές δράσεις,
 • Επισκέψεις στις περιοχές μελέτης και επιτόπιες συζητήσεις σχετικά με την απομάκρυνση των απορριμμάτων,
 • Απευθείας ανάθεση της δράσης απομάκρυνσης των απορριμμάτων


Αποτελέσματα
Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της έρευνας για τα απορρίμματα και στις συζητήσεις μεταξύ των εταίρων , κρίθηκε απαραίτητη η παρέμβαση για την απομάκρυνση των απορριμμάτων από τη Γαύδο (Σαρακίνικο και Άγιος Ιωάννης) τη Χρυσή και τα Φαλάσαρνα. Στα Φαλάσαρνα απομακρύνθηκαν υπολείμματα από θερμοκήπια, στη Χρυσή και τη Γαύδο απομακρύνθηκαν αντικείμενα κατασκηνωτών και άλλα σκουπίδια. Στις άλλες περιοχές (Κεδρόδασος και Λαυρακάς) δεν πραγματοποιήθηκε αυτή η δράση καθώς οι περιοχές είχαν καθαριστεί με τη βοήθεια εθελοντών και τοπικών αρχών.

Καθαρίστηκαν 2393,1 στρέμματα παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη( απομάκρυνση απορριμάτων και στερεών αποβλήτων), εκ των οποίων 114,8 στρέμματα στο  Κεδρόδασος , 27,6 στρέμματα στα Φαλάσαρνα , 165,2 στρέμματα στο Σαρακίνικο  Γαύδου , 255,4 στρέμματα στον Άγιο Ιωάννη Γαύδου, 985,5 στρέμματα στο Λαυρακά Γαύδου και 874,6 στρέμματα στη Χρυσή. Τοποθετήθηκαν 15 πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων στη Γαύδο , 6 στο Κεδρόδασος και 2 στα Φαλάσαρνα .

Δράση C.3 Ενίσχυση της αναγέννησης του είδους Juniperus

Δραστηριότητες:

 • Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εταίρων για την αναγέννηση των Κέδρων από διάφορες προπαρασκευαστικές δράσεις,
 • Συλλογή γενετικού υλικού (σπέρματα και μοσχεύματα) του είδους Juniperus macrocarpa και παραγωγή νέων φυτών
 • Εγκατάσταση περιφράξεων σε νεαρά άτομα του είδους Juniperus macrocarpa στο Κεδρόδασος-Ελαφονήσι (27-30.06.2011),
 • Φύτευση και εγκατάσταση μικρών περιφράξεων για την προστασία των μεταφυτευμένων μοσχευμάτων ή αρτίβαστων στη Χρυσή, στη Γαύδο και στο Κεδρόδασος
 • Σύνταξη και υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης για την αναγέννηση και την ενίσχυση της αναγέννησης των Κέδρων (DC.3.1), για την περίοδο από 01.03.2010 έως 30.06.2011
 • Εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων για την αναγέννηση των κέδρων στο Κεδρόδασος
 • Συντήρηση των μικρο – περιφράξεων και τοποθέτηση τεχνητής σκίασης
 • Εγκατάσταση 5 περιφράξεων σε νεαρά άτομα του είδους Juniperus macrocarpa στο Σαρακίνικο Γαύδου
 • Επεξεργασία δεδομένων για την επιβίωση των μεταφυτευμένων ατόμων Juniperus macrocarpa από τις επισκέψεις στη Γαύδο , Χρυσή και το Κεδρόδασος
 • Αξιολόγηση του ποσοστού επιβίωσης των μεταφυτευμένων ατόμων Juniperus macrocarpa
 • Παρακολούθηση της ανάπτυξης και συντήρηση των νεαρών ατόμων Juniperus macrocarpa στο φυτώριο του ΜΑΙΧ ,
 • Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών φύτευσης των ατόμων Juniperus macrocarpa (χρόνος , τόπος , μέσα προστασίας ) ,
 • Προγραμματισμός των μελλοντικών φυτεύσεων των νεαρών φυτών Juniperus macrocarpa, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ,
 • Μεταφύτευση και περίφραξη των υπόλοιπων νεαρών ατόμων Juniperus macrocarpa από το φυτώριο του ΜΑΙΧ στο Κεδρόδασος και στη Γαύδο
 • Σύνταξη και υποβολή της Τελικής έκθεσης για την αναγέννηση και ενίσχυση των κέδρων (D-C.3.2)

Αποτελέσματα :

Μεταφυτεύθηκαν και περιφράχθηκαν 96 νεαρά άτομα Juniperus macrocarpa στις περιοχές του οικοτόπου της Κρήτης ( 21 στο Σαρακήνικο της Γαύδου – εκ των οποίων επέζησαν τα 14, 41 στον Άγιο Ιωάννη – Γαύδος εκ των οποίων επέζησαν τα 25 και 34 στο Κεδρόδασος Ελαφονήσι – εκ των οποίων επέζησαν τα 14) . Επιπλέον ,εγκαταστάθηκαν  12 περιφράξεις για την προστασία φυσικά ανεπτυγμένων ατόμων Juniperus ( 6 στο Σαρακήνικο Γαύδου και 6 στο Κεδρόδασος – Ελαφονήσι ) . Τέλος , 150 περίπου νεαρά άτομα Juniperus macrocarpa και 60 θηλυκά άτομα αναπτύσσονται στο φυτώριο του ΜΑΙΧ σε περίπτωση που χρειαστεί μελλοντική φύτευση.

Δράση C.4 Αποκατάσταση της σύνθεσης και της δομής της χλωρίδας του οικότοπου 2250*

Δραστηριότητες:

 • Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εταίρων σχετικά με τη σύνθεση και τη δομή της χλωρίδας από διάφορες προπαρασκευαστικές δράσεις,
 • Συλλογή γενετικού υλικού (σπόρων) των θεμελιωδών ειδών του οικοτόπου 2250 * από όλες τις περιοχές της Κρήτης,
 • Συζήτηση για τις μεθόδους τεχνικών παρεμβάσεων στα νεαρά άτομα των Κέδρων (μικρό-περιφράξεις, σκίαση, κλπ),
 • Εγκατάσταση μικρών περιφράξεων για το είδος Juniperus macrocarpa στο Κεδρόδασος, στη Χρυσή και στη Γαύδο,
 • Πιλοτικές ζώνες για τον έλεγχο του Πεύκου (Pinus brutia) όπου απομακρύνθηκαν τα νεαρά πεύκα στη Γαύδο και στη Χρυσή.
 • Απομάκρυνση του ξενικού είδους Carpobrotus edulis στη Χρυσή.
 • Εξισορρόπηση της αναλογίας αρσενικών/θηλυκών ατόμων του είδους Juniperus macrocarpa στις δύο περιοχές μελέτης της Χρυσής, με φύτευση θηλυκών ατόμων που προέρχονται από τα μοσχεύματα που είχαν συλλεχθεί το προηγούμενο έτος.
 • Σύνταξη και υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης σχετικά με την προστασία και ενίσχυση των θεμελιωδών ειδών του οικοτόπου
 • Συλλογή των ειδών Centaurea pumilio και Pancratium maritimum από το Ελαφονήσι
 • Μεταφύτευση επιλεγμένων ειδών στο Κεδρόδασος (Centaurea pumilio, Pancratium maritimum, Triplachne nitens, Nigella stricta)
 • Εγκατάσταση μικρο-περιφράξεων σε αρτίβλαστα και νεαρά φυτά και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την αποκατάσταση του οικοτόπου στο Κεδρόδασος
 •  Παρακολούθηση και συντήρηση στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου των μοσχευμάτων του Juniperus macrocarpa από τη Χρυσή
 • Αξιολόγηση του ποσοστού επιβίωσης των μεταφυτευμένων ατόμων (θεμελιώδη είδη) στο Κεδρόδασος και συντήρηση μικρο-περιφράξεων
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της απομάκρυνσης των νεαρών Πεύκων (Pinus brutia) και των ξενικών ειδών στη Χρυσή
 • Σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης για την προστασία και ενίσχυση των θεμελιωδών ειδών του οικοτόπου.

Αποτελέσματα :

Φυτεύτηκαν και περιφράχθηκαν 45 άτομα του είδους Pancratium maritimum και 44 άτομα του είδους Centaurea pumilio στο Κεδρόδασος από τα οποία επέζησαν τα 21 και τα 19 αντίστοιχα. Στη Χρυσή φυτεύτηκαν 35 θηλυκά άτομα του είδους Juniperus macrocarpa. 184 νεαρά πεύκα (Pinus brutia) απομακρύνθηκαν από τη Γαύδο και τη Χρυσή (57 στο Σαρακίνηκο, 30 στον Άγιο Ιωάννη, 57 στο Λαυρακά, 19 στην ανατολική περιοχή της Χρυσής και 21 στη δυτική περιοχή της Χρυσής). Επιπλέον το ξενικό είδος Carpobrotus edulis απομακρύνθηκε από δύο περιοχές της Χρυσής-ανατολικά.

 

Δράση C.5 Σταθεροποίηση των πρόσθιων αμμοθινών μέσω αποκατάστασης της βλάστησης 

Δραστηριότητες:

 • Βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη σταθεροποίηση των αμμοθινών
 • Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εταίρων από διάφορες προπαρασκευαστικές δράσεις
 • Συζητήσεις μεταξύ των εταίρων και της επιστημονικής επιτροπής για τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη σταθεροποίηση των αμμοθινών
 • Επίσκεψη στο νησί της Χρυσής στις 31/05/2011 όπου σημειώθηκαν με GPS οι ακριβείς θέσεις  που θα τοποθετηθούν οι κατασκευές σταθεροποίησης της άμμου
 • Προετοιμασία της τεχνικής μελέτης για τη σταθεροποίηση των αμμοθινών για τη Χρυσή
 • Δημοσίευση των προδιαγραφών διαγωνισμού
 • Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών
 • Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη και υλοποίηση της δράσης στη Χρυσή

Αποτελέσματα:

Τοποθετήθηκαν 14 ανασχετικά πετάσματα (φράχτες παγίδευσης άμμου) συνολικού μήκους 200 μέτρων στην ανατολική περιοχή της νήσου Χρυσής.

Δράση C. 6 Παρεμβάσεις διαχείρισης των επισκεπτών και υποδομές

Δραστηριότητες:

 • Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εταίρων από διάφορες προπαρασκευαστικές δράσεις,
 • Συζητήσεις μεταξύ των εταίρων και της επιστημονικής επιτροπής για τεχνικά θέματα σχετικά με τις παρεμβάσεις διαχείρισης επισκεπτών και τις υποδομές,
 • Επισκέψεις στο Κεδρόδασος, 07.07.2010, στα Φαλάσαρνα, 13.07.2010 και στη Γαύδο 27.09.2010 (ΜΑΙΧ και ΔΔΧ) και ανταλλαγή δεδομένων από διάφορες προπαρασκευαστικές δράσεις
 • Προετοιμασία τεχνικών μελετών για τις παρεμβάσεις διαχείρισης των επισκεπτών και τις υποδομές.
 • Δημοσίευση προδιαγραφών διαγωνισμού
 • Υποβολή και αξιολόγηση προσφορών
 • Επιλογή των εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση της δράσης.
 • Εφαρμογή της δράσης στις περιοχές του οικοτόπου στην Κρήτη.


Αποτελέσματα:

Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν 340 μέτρα ξύλινων διαδρόμων (120 μέτρα στο Σαρακίνηκο Γαύδου και 220 μέτρα στην ανατολική περιοχή της Χρυσής). Στα κύρια μονοπάτια του οικοτόπου στη Γαύδο τοποθετήθηκαν 65 κατευθυντήριοι ξύλινοι πάσσαλοι, στη Χρυσή 40 και 8 μεταλλικοί πάσσαλοι στο μονοπάτι Ε4 στο Κεδρόδασος. Επίσης εγκαταστάθηκαν 10 ξύλινοι κάδοι απορριμμάτων και 2 ξύλινοι τραπεζόπαγκοι στο Σαρακίνηκο. Στη Χρυσή και στο Κεδρόδασος τοποθετήθηκαν 2 και 3 ξύλινα παγκάκια αντίστοιχα.

Δράση C.7 Σχεδιασμός και εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων

Δραστηριότητες:

 • Προετοιμασία και ολοκλήρωση των προδιαγραφών των πινακίδων (οδηγίες για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των πινακίδων),
 • Συζητήσεις μεταξύ των εταίρων για τις στρατηγικές θέσεις των πινακίδων στις περιοχές του οικοτόπου στην Κρήτη
 • Προετοιμασία περιεχόμενου και σχεδιασμός των πινακίδων
 • Διορθώσεις και βελτιώσεις στο περιεχόμενο των πινακίδων
 • Έρευνα αγοράς για την εκτύπωση των πινακίδων
 • Εκτύπωση πινακίδων
 • Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σε όλες τις περιοχές του οικοτόπου της Κρήτης.

Αποτελέσματα:

Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν 16 πληροφοριακές πινακίδες σε όλες τις περιοχές του οικοτόπου της Κρήτης (4 στο Κεδρόδασος, 2 στα Φαλάσαρνα, 2 στο Σαρακίνηκο, 2 στον Άγιο Ιωάννη, 3 στο Λαυρακά και 3 στη νήσο Χρυσή)

Δράση C.8 Εκτός τόπου διατήρηση και πολλαπλασιασμός θεμελιωδών ειδών

Δραστηριότητες:

 • Συλλογή σπερμάτων από όλες τις περιοχές μελέτης της Κρήτης των θεμελειωδών ειδών του οικοτόπου, φύτρωση και καλλιέργεια τους στα εργαστήρια του ΜΑΙΧ. (Juniperus macrocarpa, Juniperus phoenicea, Lotus halophilus, Helianthimum stipulatum, Pistacia lentiscus, Pancratium maritimum, Silene colorata, Pseudorlaya pumila, Triplachne nitens, Vulpia fasciculate, Medicago marina, Centaeurea pumilo, Muscari spreinzhoferi, Nigella stricta, Valantia hispida, Prasium majus, Coridothymus capitatus, Ononis hispanica, Silene succelenta, Elytrigia juncea, Limoniastrum monopetalum, Limonium greacum, Salsola kali, Cackile maritime και Asparagus stipularis)
 • Συλλογή και φύτρωση των σπερμάτων του είδους Juniperus macrocarpa από το Κεδρόδασος, τη Χρυσή και τη Γαύδο.
 • Συλλογή και διατήρηση των μοσχευμάτων από το είδος Juniperus macrocarpa από το Κεδρόδασος, τη Χρυσή και τη Γαύδο.
 • Σύνταξη πρωτοκόλλων για τη συλλογή σπερμάτων, το χειρισμό και την αποθήκευση των συλλεγόμενων θεμελιωδών ειδών
 • Σύνταξη πρωτοκόλλων για την φύτρωση των σπερμάτων των συλλεγόμενων θεμελιωδών ειδών
 • Δημιουργία μοντέλου του οικοτόπου 2250* στο βοτανικό κήπο του ΜΑΙΧ
 • Σύνταξη και υποβολή της έκθεσης προόδου για την εκτός τόπου διατήρηση των θεμελιωδών ειδών
 • Σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης για την εκτός τόπου διατήρηση των θεμελιωδών ειδών

Αποτελέσματα:
Συλλέχθηκαν, καθαρίστηκαν και αποθηκεύτηκαν στην τράπεζα σπόρων του ΜΑΙΧ σπέρματα από το είδος Juniperus macrocarpa καθώς και όλων των θεμελιωδών ειδών του οικοτόπου. Εκπονήθηκαν πειράματα φύτρωσης και αναπτύχθηκαν πρωτόκολλα για τη συλλογή, τον καθαρισμό, τη φύτρωση και την αποθήκευση όλων των ειδών που συλλέχθηκαν. Τα παραγόμενα φυτά διατηρούνται στο φυτώριο του ΜΑΙΧ.