Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Δράσεις προστασίας » C.2: Απομάκρυνση απορριμμάτων

C.2: Απομάκρυνση απορριμμάτων

Στόχος αυτής της δράσης είναι η απομάκρυνση των σκουπιδιών εντός των ορίων του οικοτόπου. Τα υπάρχοντα απορρίμματα έχουν συγκεντρωθεί από παράνομη απόθεση άχρηστων υλικών και από τα σκουπίδια των επισκεπτών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δράσεων Α.5 και Α.8, θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες δύο στρατηγικές απομάκρυνσης των απορριμμάτων:

 Έπειτα από την ολοκλήρωση της δράσης Α.8, θα πραγματοποιηθεί απομάκρυνση των απορριμμάτων και θα γίνει εναπόθεσή τους σε νόμιμες περιοχές συγκέντρωσης απορριμάτων χρησιμοποιώντας εξοπλισμό ο οποίος δεν θα προκαλέσει ζημία στον οικότοπο. Προτείνεται πως η ενέργεια αυτή θα πραγματοποιηθεί μια φορά για κάθε οικότοπο εκτός και αν πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο.

 Απομάκρυνση των απορριμμάτων από την οριοθετημένη περιοχή του οικοτόπου θα πραγματοποιηθεί χειρονακτικά με τη συμβολή της δημόσιας συμμετοχής (εθελοντές, συμμετοχή τοπικής κοινωνίας, σχολεία και μη κυβερνητικοί οργανισμοί).

Το πρόγραμμα θα ασχοληθεί με τα απορρίμματα τα οποία είχαν συγκεντρωθεί πριν από την έναρξή του. Μετά την αρχική απομάκρυνση των απορριμάτων η καθαριότητα θα γίνεται από τους αρμόδιους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Προτείνεται επίσης η απομάκρυνση των απορριμάτων να συνεχισθεί από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και μετά το τέλος του προγράμματος (φόρμες A8).