Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Δράσεις προστασίας » C.7: Σχεδιασμός και εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων

C.7: Σχεδιασμός και εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων

Στόχος αυτής της δράσης είναι ο σχεδιασμός και εγκατάσταση, σε όλες τις περιοχές μελέτης στην Κρήτη, κατευθυντήριων πινακίδων και πινακίδων πληροφόρησης με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των οικοτόπων με την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και των απειλών που προέρχονται από τους επισκέπτες. Οι πινακίδες αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο διαχείρισης των επισκεπτών, ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι τύποι πινακίδων οι οποίοι εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, και δεν μπορούν όλοι αυτοί να δοκιμαστούν στην Ελλάδα και ειδικότερα σε παράκτιους οικοτόπους αμμοθινών με Juniperus spp 2250*. Κατευθυντήριες και πληροφοριακές πινακίδες θα τοποθετηθούν με στρατηγικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις προδιαγραφές (δράση Α8), τα αποτελέσματα της μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων των επισκεπτών (δράση Α5), και τα αποτελέσματα των δράσεων διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς (δράση Α6) καθώς απαιτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο τουρισμού και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε κάθε περιοχή μελέτης. Προτείνονται οι ακόλουθοι τύποι πινακίδων οι οποίες θα είναι γραμμένες στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα.