Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αναμενόμενα αποτελέσματα:Τα αναμενόμενα αποτελέσματα κατα το τελος του προγράμματος θα αναφέρονται σε δυο επίπεδα, Εθνικό και στην Κρήτη.

Εθνικό επίπεδο: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο προσδιορίζονται στην εγκαθίδρυση και στην επικοινωνία της γνωστικής βάσης σχετικά με:

- Τις φυτοκοινωνίες των αμμοθινών και τη σύνθεση-δομή των πληθυσμών του είδους Juniperus,
- Τα αποτελέσματα των ανθρωπογενών επιδράσεων στην οικολογία του οικοτόπου,
- Τις μεθόδους αποτελεσματικής συμμετοχής και διαχείρισης των οικοτόπων,
- Τις μεθόδους αποτελεσματικής παρακολούθησης και προστασίας του οικοτόπου μέσω της ανάπτυξης οδηγιών και πρωτοκόλλων παρακολούθησης.

Κρήτη: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην Κρήτη προσδιορίζονται στη βελτίωση των συνθηκών προστασίας του οικοτόπου και στον περιορισμό των απειλών μέσα από μια σειρά δράσεων που θα εφαρμοσθούν σε όλες τις περιοχές της Κρήτης και οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα:

- Την χαρτογράφηση, οριοθέτηση, και καθαρισμό του οικοτόπου,
- Την υποβοήθηση της αναγέννησης του είδους Juniperus
- Την εντός και εκτός τόπου ( In situ and ex situ) διατήρηση του είδους Juniperus καθώς και των θεμελιωδών ειδών του οικοτόπου
- Την αποκατάσταση της πρωτογενούς εμπρόσθιας ζώνης των αμμοθινών
- Την ελαχιστοποίηση των απειλών και των αρνητικών επιπτώσεων

Επιπλέον η μακροχρόνια διατήρηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος θα διασφαλιστεί μέσω της δημιουργίας Ευρωπαϊκών, Εθνικών και τοπικών δικτύων καθώς και την σύνταξη των “ Μετά-Life ” σχεδίων προστασίας και επικοινωνίας.