Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Προπαρασκευαστικές δράσεις » A.6: Διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς

A.6: Διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς

Στόχος αυτής της δράσης είναι η εδραίωση ενός επιπέδου ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα σχετικά με τις αξίες, τις απειλές και τις προτάσεις για την προστασία του οικοτόπου. Η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς είναι σημαντικό να αρχίσει με την έναρξη του προγράμματος χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με κατάλληλες μεθόδους ως προς το ακροατήριο, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. Η δράση θα εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές του προγράμματος στην Κρήτη.

Στην αρχή του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις (προσωπικές ή μέσω τηλεφώνου) με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των εμπλεκόμενων φορέων (όπως ανώτεροι υπάλληλοι τοπικής αυτοδιοίκησης, τουριστικοί πράκτορες, επιχειρηματίες, αντιπρόσωποι κοινοτήτων, δημοτικών διαμερισμάτων κλπ). Οι συνεντεύξεις θα είναι εκ φύσεως ημι-δομημένες και θα στοχεύουν στον προσδιορισμό της σχέσης και της εξάρτησης των εμπλεκόμενων φορέων με τις περιοχές του προγράμματος. Θα προσδιοριστεί επίσης, το επίπεδο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με τον συγκεκριμένο οικότοπο. Αυτό θα συνεχιστεί μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων (δράσεις D.1, D.3 και D.4) και των δραστηριοτήτων διαχείρισης του προγράμματος οι οποίες θα περιλαμβάνουν μια περισσότερο ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων σε ημερίδες εργασίας και επιτροπές (δράση E.5).

Η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς συμπεριλαμβάνει και έρευνες της τοπικής κοινωνίας, οι οποίες θα προσδιορίσουν, το εύρος και τη χρήση των περιοχών μελέτης, το επίπεδο περιβαλλοντικής ενημέρωσης, τις μεθόδους πληροφόρησης, καθώς επίσης και τη γνώμη τους για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την προστασία των περιοχών αυτών. Η δράση αυτή θα συνδυαστεί με την επικοινωνιακή στρατηγική (D.1) και την εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (D.3).

Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε. Δείτε τα παραδοτέα της δράσης Α.6 παρακάτω.