Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων » D.7: Σύνταξη των “Μετά-LIFE” σχεδίων επικοινωνίας και προστασίας

D.7: Σύνταξη των “Μετά-LIFE” σχεδίων επικοινωνίας και προστασίας

Στόχος αυτής της δράσης είναι να αναπτύξει και να διανείμει στο τέλος του προγράμματος τα “Μετά-LIFE”  σχέδια επικοινωνίας και προστασίας. Το σχέδιο επικοινωνίας θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες θα συνεχίσουν να διαχέονται και μετά το τέλος του προγράμματος και θα παρέχει επίσης τη λίστα των εμπλεκόμενων φορέων (D.4) και των δικτύων που θα δημιουργηθούν (δράσεις D.3, D.4, E.3, E.4, E.5) σχετικά με την προστασία και την αποκατάσταση του οικοτόπου 2250*. Το σχέδιο προστασίας θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες προστασίας θα συνεχιστούν και πως θα διασφαλιστεί η μακροχρόνια διαχείριση των περιοχών μελέτης. Θα παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις δράσεις οι οποίες θα πρέπει να συνεχισθούν, και τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Τα σχέδια αυτά θα συζητηθούν και θα προωθηθούν στις συναντήσεις με την επιτροπή των εμπλεκόμενων φορέων (δράση Ε5) και θα συμβάλλουν στην εμπλοκή των αρμόδιων φορέων στη μακροχρόνια βιωσιμότητα του προγράμματος.
Τα σχέδια επικοινωνίας και προστασίας θα προετοιμαστούν χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του προϋπολογισμού του προγράμματος και θα συμπεριληφθούν ως ιδιαίτερο κεφάλαιο στην τελική αναφορά (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά).