Αρχική σελίδα » Το δiκτυο » Παρόμοια προγράμματα LIFE

Παρόμοια προγράμματα LIFE

Μέσω του προγράμματος θα εγκατασταθεί ένα δίκτυο με παρόμοια προγράμματα LIFE που ασχολούνται με την προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση οικοτόπων αμμοθινών στην Ευρώπη. Μέσω του δικτύου αυτού, θα επιτευχθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κοινοπραξιών που έχουν εργαστεί στο παρελθόν ή εργάζονται στο παρόν σε παρόμοια θέματα αποκατάστασης, προστασίας και διαχείρισης οικοτόπων αμμοθινών γεγονός που θα προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην πρόοδο του προγράμματος JUNICOAST


ENEBRO "Restoration of coastal dunes with Juniperus spp in Valencia"

PROVIDUNE "Conservation and recovery of dune habitats in the sites of the Provinces of Cagliari, Matera and Caserta"

JUNIPERCY "Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* (Ενδημικά Δάση με Juniperus spp.) στην Κύπρο"

Παραδοτέο Ε.4.1 Έκθεση για τη δικτύωση με παρόμοια προγράμματα LIFE (με περίληψη στα Ελληνικά)