Αρχική σελίδα » Πρόοδος » Λειτουργία και παρακολούθηση του προγράμματος

Λειτουργία και παρακολούθηση του προγράμματος

Δράση E.1: Συντονισμός και διαχείριση του προγράμματος (δράση σε εξέλιξη)

Δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί:

  • Μετάφραση της πρότασης του προγράμματος από τα Αγγλικά στα Ελληνικά.
  • Σύνταξη και υπογραφή του συμφωνητικού κοινοπραξίας
  • Εναρκτήρια συνάντηση εταίρων στο ΜΑΙΧ στις 22 Ιανουαρίου 2009 (ΜΑΙΧ, ΕΚΠΑ, Διεύθυνση Δασών Χανίων)
  • Συνάντηση με τη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου στις 18 Φεβρουαρίου 2009
  • Δεύτερη συνάντηση εταίρων στο ΜΑΙΧ στις 11 Μαρτίου του 2010 και σύνταξη πρακτικών της συνάντησης
  • Συνάντηση και συζήτηση με τη Διεύθυνση Δασών Χανίων (20 Μαΐου 2010) για την υλοποίηση των δράσεων προστασίας
  • Συνάντηση με τη Διεύθυνση δασών Λασιθίου στο ΜΑΙΧ και τη συζήτηση σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος (07/02/2010)
  • Συνάντηση με ΕΚΠΑ στο ΜΑΙΧ και συζήτηση σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος (12/7/2010)
  • Επισκέψεις και επιτόπιες συζητήσεις με την Διεύθυνση Δασών Χανίων στις περιοχές μελέτης (Κεδρόδασος, 07.07.2010, στα Φαλάσαρνα, 13.07.2010 και στη Γαύδο 27.09.2010)
  • Επίσκεψη πεδίου στο Κεδρόδασος (Ελαφονήσι) και συζήτηση με εκπρόσωπο του ΕΚΠΑ (13/07/2010)
  • Τακτική επικοινωνία με τους εταίρους του προγράμματος και συχνές συναντήσεις μεταξύ των αρμόδιων δικαιούχων στο ΜΑΙΧ
  • Συμπλήρωση /συλλογή των timesheets και παρακολούθηση των οικονομικών του προγράμματος μέσω του κέντρου κόστους του προγράμματος
  • Επίσκεψη της κας Ρεμούνδου Ηλέκτρας (ΜΑΙΧ) στη Διεύθυνση Δασών της Ρόδου στο Νότιο Αιγαίο τις 13 Ιαν 2011 με σκοπό την ενημέρωση των διαφόρων φορέων της περιοχής σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος. Επιπλέον, στις 14 Ιανουαρίου, η κα Ρεμούνδου πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη στον οικότοπο 2250* της Ρόδου μαζί με μέλη της Διεύθυνσης Δασών Ρόδου.
  • Συνάντηση του συντονιστή δικαιούχου και των εκπροσώπων του Δήμου Γαύδου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ στις 1 Απριλίου, 2011 και στις 15 Δεκεμβρίου 2011, προκειμένου να συζητηθεί η πρόοδος του προγράμματος και οι δράσεις προστασίας (δράσεις C) που θα εφαρμοστούν για τις 3 περιοχές της Γαύδου (Σαρακήνικο, Άγιος Ιωάννης και Λαυρακάς).
  • Συνάντηση του συντονιστή δικαιούχου και την Διεύθυνση Δασών Λασιθίου πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο τις 4 Μαΐου του 2011, προκειμένου να συζητηθεί και να προγραμματίσει η υλοποίηση των δράσεων προστασίας στη Χρυσή.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες αποστολές παρακολούθησης από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης του προγράμματος που εκπροσωπείται από την κα Γεωργία Βαλαώρα στις 3 Ιουλίου 2009 (Γαύδος), στις 28 Ιανουαρίου 2010 (Φαλάσαρνα) και στις 31 Μαΐου 2011 (Χρυσή).

Επίσης, ολοκληρώθηκε η σύνταξη και υποβολή της αρχικής έκθεσης ( υποβλήθηκε στις 30.09.2009), της πρώτης έκθεσης προόδου (υποβλήθηκε στις 31/01/2011) και της ενδιάμεσης έκθεσης του προγράμματος με τα παραρτήματά τους. Η οικονομική έκθεση με τη δεύτερη αίτηση πληρωμής έχουν συνταχθεί και υποβάλλονται στη Μονάδα LIFE στις Βρυξέλλες.

Τέλος, ο διαχειριστής του προγράμματος και η συντονιστική ομάδα του ΜΑΙΧ είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους συμπράττοντες δικαιούχους, τους εξωτερικούς σύμβουλους και τους τοπικούς φορείς του προγράμματο, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξέλιξη του προγράμματος και η επίτευξη των παραδοτέων και των αποτελεσμάτων στο χρόνο που απαιτούνται από τις κοινές διατάξεις. Υπάρχει τακτική επικοινωνία με e-mail με τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Δράση Ε.2: Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος (Δράση σε εξέλιξη)

Δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί:

  • Βιβλιογραφική ανασκόπηση για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και προετοιμασία των δράσεων παρακολούθησης με βάση τους δείκτες που ορίζονται και τα πρωτόκολλα παρακολούθησης της δράσης Α.7.

Δράση Ε.3: Επιστημονική Επιτροπή (Δράση σε εξέλιξη)

Δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί:

  • Προετοιμασία και οργάνωση της πρώτης συνεδρίασης της επιστημονικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2009 στο ΜΑΙΧ
  • Επίσκεψη στο Κεδρόδασος Ελαφονήσι στις 27 Φεβρουαρίου 2009
  • Σύνταξη πρακτικών της 1ης συνεδρίασης της επιστημονικής επιτροπής (βλ. παράρτημα 7.3 της πρώτης έκθεσης που υποβλήθηκε στις 30.09.2009)
  • Προετοιμασία και οργάνωση της δεύτερης συνεδρίασης της επιστημονικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτώβρη 2010 στο ΜΑΙΧ
  • Τακτική ανεπίσημη επικοινωνία με τα μέλη της επιτροπής, για τη διαβούλευση σχετικά με διάφορα επιστημονικά θέματα
  • Η τρίτη συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής δεν πραγματοποιήθηκε το 2011, λόγω των καθυστερήσεων στην εφαρμογή ορισμένων δράσεων προστασία. Η τρίτη συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής θα οργανωθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2012.


Δράση Ε.4: Δικτύωση με άλλα παρόμοια προγράμματα LIFE
(δράση σε εξέλιξη)

Δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί:

  • Επίσημες επαφές με παρόμοια προγράμματα LIFE (PROVIDUNE, ITALY LIFE07NAT/IT/000519)
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενημερωτικού υλικού με παρόμοιο Ισπανικό πρόγραμμα LIFE για τις παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων. (DUNA www.lifeduna.com, ENEBRO www.lifeenebro.com).

Δράση E.5: Επιτροπή εμπλεκόμενων φορέων (δράση σε εξέλιξη)

Δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί:

  • Προετοιμασία και οργάνωση της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής των εμπλεκόμενων φορέων που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2009 στο ΜΑΙΧ (βλ. παράρτημα 7.3 της πρώτης  έκθεσης που υποβλήθηκε στις 30.09.2009)
  • Ίδρυση της επιτροπής των εμπλεκόμενων φορέων.
  • Προετοιμασία και οργάνωση της 2ης συνεδρίασης της επιτροπής των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 2010 στο ΜΑΙΧ (βλ. παράρτημα 7.4 της έκθεσης προόδου που υποβλήθηκε την 31/1/2011)
  • Ανεπίσημες συζητήσεις με τα μέλη της επιτροπής
  • Τακτική επικοινωνία με διάφορους φορείς για θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των διαφόρων δράσεων προστασίας.
  • Η τρίτη συνεδρίαση της επιτροπής των εμπλεκόμενων φορέων δεν πραγματοποιήθηκε το 2011 λόγω των καθυστερήσεων στην εφαρμογή ορισμένων δράσεων προστασίας. Η τρίτη συνάντηση θα διοργανωθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2012 παράλληλα με την τρίτη συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής.

Δράση Ε.6:  Εξωτερικός οικονομικός έλεγχος (δεν ξεκίνησε)

  • Αυτή η δράση δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Το ΜΑΙΧ θα εκτελέσει ένα τελικό οικονομικό έλεγχο στο επίπεδο της τελικής έκθεσης.