Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Αντικείμενο

Αντικείμενο

Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος είναι να προώθησει και να καταστήσει δυνατή την μακροχρόνια προστασία και διατήρηση του οικοτόπου των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Ελλάδα.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Να συμβάλει στην ενοποίηση και διάδοση της γνώσης για την προστασία, αποκατάσταση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του οικοτόπου των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Ελλάδα.
  • Να κατανοήσει, να προσδιορίσει και να αποτρέψει φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές οι οποίες οδηγούν στην μακροχρόνια υποβάθμιση του οικοτόπου.
  • Να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δράσεις για την μακροπρόθεσμη προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus.
  • Να παρέχει υποστήριξη για καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση στις περιοχές Natura 2000 μέσω της συμμετοχής και εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων φορέων.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα βασιζεται σε μια σειρά προπαρασκευαστικών δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Κρήτη και οι οποίες θα βοηθήσουν την ενοποίηση της γνώσης, για την κατανόηση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων που επηρεάζουν την δομή και την ποιότητα του οικοτόπου, καθώς επίσης και των αποτελεσμάτων των ανθρωπογενών πιέσεων.
Με την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών δράσεων θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες δράσεις προστασίας στις περιοχές της Κρήτης στοχεύοντας στην εξάληψη ή τον περιορισμό των κύριων φυσικών ή ανθρωπογενών απειλών. Οι δράσεις αυτές θα εξετάσουν θα αξιολογήσουν και θα θέσουν σε εφαρμογή ενέργειες και μεθοδολογίες για τη μακροχρόνια διαχείριση του συγκεκριμένου οικοτόπου.
Ως πρόγραμμα επίδειξης, οι δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και διάχυσης των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο χρησιμοποιώντας μια πολύ-συμμετοχική επικοινωνιακή στρατηγική επιτρέποντας την προώθηση της προστασίας του οικοτόπου και στο Νότιο Αιγαίο. Αυτό θα επιτευχθεί με την ενεργή συμμετοχή των άμεσα εμπλεκομένων φορέων από την αρχή του προγράμματος. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει:

  • Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης η οποία θα αυξήσει την δημόσια ευαισθητοποίηση και θα ενισχύσει την μακροχρόνια υποστήριξη του προγράμματος στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο.
  • Παροχή εκπαίδευσης και οδηγιών σχετικών με τις μεθοδολογίες προστασίας και αποκατάστασης του οικοτοπου σε εθνικό επίπεδο.
  • Δημιουργία τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων για την προστασία του οικοτοπου.