Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Τίτλος: Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα).

Σύμφωνα με την οδηγία των οικοτόπων (Habitats Directive), οι παράκτιες αμμοθίνες με είδη Juniperus αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας (κωδικός 2250*). Προς το παρόν στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία σχετικά με μέτρα προστασίας και διατήρησης του οικοτόπου αυτού. Το παρών επιδεικτικό πρόγραμμα θα θέσει σε εφαρμογή, θα εξετάσει, θα αξιολογήσει και θα γνωστοποιήσει δράσεις/μεθοδολογίες οι οποίες δεν είναι γνωστές στα Ελληνικά γεωγραφικά, οικολογικά και κοινωνικό-οικονομικά πλαίσια. Η κατανομή του οικοτόπου αυτού στην Ελλάδα περιορίζεται κυρίως στα νότια της χώρας.

Το πρόγραμμα θα ασχοληθεί με όλες τις γνωστές τοποθεσίες του οικοτόπου στις περιοχές της Κρήτης και του Νότιου Αιγαίου που ανήκουν στο Ελληνικό δίκτυο Natura 2000. Ολες οι δράσεις του προγράμματος θα εφαρμοστούν στις περιοχές Natura 2000 της Κρήτης στις οποίες απαντάται ο ανωτέρω οικότοπος και οι οποίες καλύπτουν περίπου το 54% του οικοτόπου αυτού στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι δράσεις διάδοσης-διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος θα περιλαμβάνουν και την περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου προσφέροντας έτσι την ευκαιρία για μια ευρύτερη προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου.

Οι συγκεκριμένες περιοχές μελέτης στην Κρήτη επιλέχθηκαν για την επίδειξη του προγράμματος λόγω της υψηλής οικολογικής σημασίας τους, των σοβαρών απειλών που απαιτούν άμεση δράση, και την γεωγραφική τους κατανομή. Επιπλέον, οι περιοχές μελέτης στην Κρήτη αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο εύρος εμφάνισης του οικοτόπου στην Ελλάδα. Συνεπώς, το πρόγραμμα αυτό μέσω της Εθνικής, πολύ-συμμετοχικής επικοινωνιακής στρατηγικής στοχεύει στην προώθηση συγκεκριμένων δράσεων προστασίας στο Νότιο Αιγαίο, στην διάδοση της εμπειρίας, στην προώθηση και εκπαίδευση σχετικά με τις τεχνικές και τις μεθόδους σε εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και στην ευαισθητοποίηση του κοινού, διασφαλίζοντας την ευρύτερη προστασία του οικοτόπου αυτού σε όλη την Ελλάδα.

Στόχοι: Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος είναι να προώθησει και να καταστήσει δυνατή την μακροχρόνια προστασία και διατήρηση του οικοτόπου των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Ελλάδα.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να συμβάλει στην ενοποίηση και διάδοση της γνώσης για την προστασία, αποκατάσταση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του οικοτόπου των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Ελλάδα.
 • Να κατανοήσει, να προσδιορίσει και να αποτρέψει φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές οι οποίες οδηγούν στην μακροχρόνια υποβάθμιση του οικοτόπου. - Να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δράσεις για την μακροπρόθεσμη προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus.
 • Να παρέχει υποστήριξη για καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση στις περιοχές Natura 2000 μέσω της συμμετοχής και εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων φορέων.

Δράσεις και μέσα που θα χρησιμοποιηθούν:

Το πρόγραμμα βασιζεται σε μια σειρά από προπαρασκευαστικές δράσεις στην Κρήτη οι οποίες θα βοηθήσουν την ενοποίηση της εθνικής γνώσης, για την κατανόηση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν την δομή και ποιότητα του οικοτόπου, καθώς επίσης και των αποτελεσμάτων των ανθρωπογενών πιέσεων.

Θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες δράσεις προστασίας στην Κρήτη στοχεύοντας στις κύριες φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές. Οι δράσεις αυτές θα εξετάσουν θα αξιολογήσουν και θα θέσουν σε εφαρμογή ενέργειες και μεθοδολογίες οι οποίες δεν είναι απόλυτα γνωστές στην Ελλάδα για τη διαχείριση του συγκεκριμένου οικοτόπου. Ως πρόγραμμα επίδειξης, η ευαισθητοποίηση του κοινού και η διάχυση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο χρησιμοποιώντας μια πολύ-συμμετοχική επικοινωνιακή στρατηγική επιτρέποντας την προώθηση της προστασίας του οικοτόπου και στο Νότιο Αιγαίο.

Αυτό θα επιτευχθεί με την ενεργή συμμετοχ των άμεσα εμπλεκομένων φορέων από την αρχή του προγράμματος. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει:

 • Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης η οποία θα αυξήσει την δημόσια ευαισθητοποίηση και θα ενισχύσει την μακροχρόνια υποστήριξη του προγράμματος στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο.
 • Παροχή εκπαίδευσης και οδηγιών σχετικών με τις μεθοδολογίες προστασίας και αποκατάστασης του οικοτοπου σε εθνικό επίπεδο.
 • Δημιουργία τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων για την προστασία του οικοτοπου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα κατα το τελος του προγράμματος θα αναφέρονται σε δυο επίπεδα, Εθνικό και στην Κρήτη.

Εθνικό επίπεδο: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο προσδιορίζονται στην εγκαθίδρυση και στην επικοινωνία της γνωστικής βάσης σχετικά με:

 • Τις φυτοκοινωνίες των αμμοθινών και τη σύνθεση-δομή των πληθυσμών του είδους Juniperus,
 • Τα αποτελέσματα των ανθρωπογενών επιδράσεων στην οικολογία του οικοτόπου,
 • Τις μεθόδους αποτελεσματικής συμμετοχής και διαχείρισης των οικοτόπων,
 • Τις μεθόδους αποτελεσματικής παρακολούθησης και προστασίας του οικοτόπου μέσω της ανάπτυξης οδηγιών και πρωτοκόλλων παρακολούθησης.

Κρήτη: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην Κρήτη προσδιορίζονται στη βελτίωση των συνθηκών προστασίας του οικοτόπου και στον περιορισμό των απειλών μέσα από μια σειρά δράσεων που θα εφαρμοσθούν σε όλες τις περιοχές της Κρήτης και οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα:

 • Την χαρτογράφηση, οριοθέτηση, και καθαρισμό του οικοτόπου,
 • Την υποβοήθηση της αναγέννησης του είδους Juniperus
 • Την εντός και εκτός τόπου ( In situ and ex situ) διατήρηση του είδους Juniperus καθώς και των θεμελιωδών ειδών του οικοτόπου
 • Την αποκατάσταση της πρωτογενούς εμπρόσθιας ζώνης των αμμοθινών
 • Την ελαχιστοποίηση των απειλών και των αρνητικών επιπτώσεων Επιπλέον η μακροχρόνια διατήρηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος θα διασφαλιστεί μέσω της δημιουργίας Ευρωπαϊκών, Εθνικών και τοπικών δικτύων καθώς και την σύνταξη των “ Μετά-Life ” σχεδίων προστασίας και επικοινωνίας.

Πρόγραμμα LIFE


Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο που υποστηρίζει την περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Το LIFE+, είναι ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2007. Χρηματοδοτεί δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αναπροσαρμογή της κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα LIFE+ αποτελείται από τρία θεματικά σκέλη:

 

 • LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα
 • LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση
 • LIFE+ Ενημέρωση και Επικοινωνία

Πρόγραμμα JUNICOAST

Το πρόγραμμα JUNICOAST είναι μία από τις τέσσερις προτάσεις που εγκρίθηκαν στην Ελλάδα για το πρόγραμμα LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα (2007-20013)


Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος: 1.501.210 €


Χρηματοδότηση από ΕΕ: 1.125.908 € (75%)
Χρηματοδότηση Δικαιούχων: 375.302 € (25%)


Δικαιούχοι


Δικαιούχος (Ανάδοχος): Διεθνές Κέντρο Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών-Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΔΙ.Κ.Α.Μ.Γ.Σ-ΜΑΙΧ) – Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Εταίροι (1): Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας
Εταίροι (2):Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) [Διεύθυνση Δασών Χανίων (ΔΔΧ) και Διεύθυνση Δασών Λασιθίου (ΔΔΛ)]

Συνολική διάρκεια του προγράμματος:

56 μήνες (1/1/2009 – 31/8/2013)