Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Δράσεις προστασίας

Δράσεις προστασίας

Με την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών δράσεων θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες δράσεις προστασίας στις περιοχές της Κρήτης στοχεύοντας στην εξάληψη ή τον περιορισμό των κύριων φυσικών ή ανθρωπογενών απειλών. Οι δράσεις αυτές θα εξετάσουν θα αξιολογήσουν και θα θέσουν σε εφαρμογή ενέργειες και μεθοδολογίες για τη μακροχρόνια διαχείριση του συγκεκριμένου οικοτόπου.

C. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
C.1 Οριοθέτηση του οικοτόπου
C.2 Απομάκρυνση απορριμμάτων
C.3 Ενίσχυση της αναγέννησης του είδους Juniperus
C.4 Αποκατάσταση της σύνθεσης και της δομής της χλωρίδας του οικότοπου 2250*
C.5 Σταθεροποίηση των πρόσθιων αμμοθινών μέσω αποκατάστασης της βλάστησης
C.6 Παρεμβάσεις διαχείρισης των επισκεπτών και υποδομές
C.7 Σχεδιασμός και εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων
C.8 Εκτός τόπου διατήρηση και πολλαπλασιασμός θεμελιωδών ειδών

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική περιγραφή κάθε © δράσης