Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Προπαρασκευαστικές δράσεις

Προπαρασκευαστικές δράσεις

Το πρόγραμμα βασιζεται σε μια σειρά από προπαρασκευαστικές δράσεις στην Κρήτη οι οποίες θα βοηθήσουν την ενοποίηση της εθνικής γνώσης, για την κατανόηση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν την δομή και ποιότητα του οικοτόπου, καθώς επίσης και των αποτελεσμάτων των ανθρωπογενών πιέσεων.

A. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

A.1 Γεωμορφολογία και διαδικασίες υποβάθμισης στα συστήματα αμμοθινών- ολόκληρώθηκε
A.2 Καθορισμός της συνθεσης και της δομής των φυτοκοινωνιών στα συστήματα των αμμοθινών- ολόκληρώθηκε
A.3 Σύνθεση και δομή των πληθυσμών του είδους Juniperus- ολόκληρώθηκε
A.4 Χαρτογράφηση Οικοτόπου – ολόκληρώθηκε
A.5 Εκτίμηση των επιπτώσεων των επισκεπτών – ολόκληρώθηκε
A.6 Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς – ολόκληρώθηκε
A.7 Εκπόνηση πρωτοκόλλων μακροχρόνιας παρακολούθησης και επιλογή των δεικτών παρακολούθησης- ολόκληρώθηκε
A.8 Επεξεργασία των προδιαγραφών προστασίας και αποκατάστασης του οικοτόπου- ολόκληρώθηκε
A.9 Προσδιορισμός της διοικητικής διάρθρωσης και του νομικού καθεστώτος – ολόκληρώθηκε

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική περιγραφή κάθε A δράσης.