Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Προπαρασκευαστικές δράσεις » A.5: Εκτίμηση των επιπτώσεων των επισκεπτών

A.5: Εκτίμηση των επιπτώσεων των επισκεπτών

Στόχος αυτής της δράσης είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων των επισκεπτών με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των δράσεων διαχείρισης των επισκεπτών. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιοχές του προγράμματος στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της πρώτης τουριστικής περιόδου (Απρίλιο με Οκτώβριο) μετα την έναρξη του προγράμματος.  Η δράση αυτή θα προσδιορίσει τα είδη τουρισμού, την ένταση (χωρική κατανομή), το μέγεθος των επιπτώσεων και τους παράγοντες που τα επηρεάζουν. Πιο συγκεκριμένα, η δράση αυτή θα περιλαμβάνει παρατηρήσεις πεδίου ώστε να καταγραφούν οι τάσεις χρήσης του οικοτόπου (πχ διαδρομές, τοποθεσίες κατασκήνωσης, εστίες υψηλής συγκέντρωσης επισκεπτών, κλπ) και οι επιπτώσεις (πχ ίχνη διαταραχών, καταστροφή της χλωρίδας, σκουπίδια κλπ). Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθούν έρευνες επισκεπτών (βασισμένες σε ερωτηματολόγια) στις περιοχές μελέτης με στόχο την καταγραφή των επιπέδων περιβαλλοντικής ενημέρωσης σχετικά με την ευπάθεια του οικοτόπου, τα κίνητρα της επίσκεψης τους και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν εντός του οικοτόπου.

Η δράση αυτή ολοκληρώθηκε. Δείτε τα παραδοτέα της δράσης Α.5 παρακάτω.

Παραδοτέο A.5.1: Εκτίμηση των επιπτώσεων των επισκεπτών (με περίληψη στα ελληνικά)

Παραδοτέο A.5.2: Χάρτες προτεινόμενων παρεμβάσεων για τη διαχείριση των επισκεπτών