Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων » D.5: Παραγωγή και διάχυση των οδηγιών προστασίας και αποκατάστασης

D.5: Παραγωγή και διάχυση των οδηγιών προστασίας και αποκατάστασης

Στόχος αυτής της δράσης είναι να παράγει τις απαραίτητες οδηγίες για την προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου και να διαδώσει τις οδηγίες αυτές σε όλους τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στην προστασία και στη διαχείριση του οικότοπου σε όλη την Ελλάδα. Οι οδηγίες αυτές θα συνταχθούν στο τέλος του προγράμματος, θα περιλαμβάνουν περιγραφή και πληροφορίες διαφόρων τεχνικών και μεθόδων προστασίας και αποκατάστασης θα βασίζονται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή τους στην Κρήτη. Ειδικότερα οι οδηγίες θα περιλαμβάνουν:   

  • Περιγραφή των συγκεκριμένων δράσεων προστασίας και της αποτελεσματικότητα τους βάση των αποτελεσμάτων που προκύψουν από όλες τις περιοχές μελέτης στην Κρήτη,
  • Περιγραφή των διαδικασιών παρακολούθησης του οικοτόπου και των απειλών
  • Περιγραφή των μεθόδων συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας τους,  
  • Συστάσεις για την προστασία και αποκατάσταση του οικοτόπου σε όλη την Ελλάδα.

Οι οδηγίες αυτές θα είναι διαθέσιμες σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή (CDs), και στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Θα διανεμηθούν στους εμπλεκόμενους φορείς σε όλη την Ελλάδα και στους συμμετέχοντες στις εκπαιδευτικές ημερίδες της δράσης D.4.

 Παραδοτέο D.5: Οδηγίες Προστασίας και Αποκατάστασης του οικοτόπου 2250*