Αρχική σελίδα » Το πρόγραμμα » Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων » D.1: Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής

D.1: Ανάπτυξη και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής

 Περιγραφή

Στόχος αυτής της δράσης είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια επικοινωνιακή στρατηγική για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και την  διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο.  Στοχεύει να παρέχει στους αποδέκτες τις κατάλληλες πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζουν χρησιμοποιώντας τις πιο αποτελεσματικές διαθέσιμες μεθόδους ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων ομάδων αποδεκτών. Η επικοινωνιακή στρατηγική και ο συντονισμός της περιλαμβάνει όλες τις δράσεις της ενότητας D. Ωστόσο, η δράση αυτή (D.1) προσδιορίζει τα μέσα τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της επικοινωνιακής στρατηγικής. Παρακάτω, προτείνονται επικοινωνιακές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να προσαρμοσθούν ανάλογα με τα αποτελέσματα από τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς (A.6). 

Στη δράση αυτή προβλέπονται και οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • Εγχρωμα φυλλάδια μεγέθους Α3: Θα παραχθούν 10.000 φυλλάδια (9000 στα Ελληνικά και 1000 στα Αγγλικά, με τη χρήση οικολογικού χαρτιού) με τα οποία θα παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες για τον οικότοπο, και τους κώδικες συμπεριφοράς, και θα στοχεύουν στην προώθηση των στόχων προστασίας του προγράμματος. Οι ελληνικές εκδόσεις θα διανεμηθούν στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, και θα είναι διαθέσιμα το εκθεσιακό κέντρο του ΜΑΙΧ. Οι αγγλικές εκδόσεις θα διανεμηθούν σε τουριστικούς πράκτορες και σε κέντρα τουριστικών πληροφοριών στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο.
 • Εγχρωμες αφίσες υψηλής ποιότητας: (1000 αντίγραφα, 200 από τα οποία θα είναι στα Αγγλικά) θα διανεμηθούν στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο σε σημέια πληροφόρησης των δήμων, σχολεία και ξενοδοχεία με σκοπό να πληροφορούν τους μαθητές, το κοινό και τους επισκέπτες σχετικά με τον οικότοπο και τις απειλές που αντιμετωπίζει.   
 • Παραγωγή T-shirts: (7000) με σχέδια των εξεταζόμενων ειδών (Juniperus και/ή άλλων θεμελιωδών ειδών) και περιβαλλοντικά μηνύματα. Τα T shirts θα προσφέρονται δωρεάν σε μαθητές στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο.
 • Πληροφοριακές πινακίδες: (10) Θα τοποθετηθούν σε στρατηγικά σημεία προσβάσιμα στο κοινό, περιγράφοντας το πρόγραμμα (σε όλες τις περιοχές μελέτης στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο)
 • Παραγωγή βίντεο:  (200 αντίγραφα) Θα παραχθεί βίντεο (περίπου 20 λεπτών) με θέμα τον οικότοπο 2250* , τις απειλές που αντιμετωπίζει, τις δράσεις του προγράμματος και θα περιέχει περιβαλλοντικά μηνύματα. Θα διανεμηθεί σε δήμους, κέντρα πληροφόρησης, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και σχολεία στην Κρήτη και στο Αιγαίο..
 • Δημοσιότητα στα ΜΜΕ: Θα δημοσιευθούν άρθρα σε τοπικές εφημερίδες στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Άλλα μέσα όπως τηλεόραση και ραδιόφωνο θα ενημερώνονται για να καλύπτουν τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται.

Στα υλικά και στις δραστηριότητες θα γίνεται ειδική αναφορά στο δίκτυο Natura 2000 και στο πρόγραμμα LIFE όπως απαιτείται από τις Κοινές Διατάξεις, (Αρθρο.13.6) χωρίς επιπλέον κόστος για το πρόγραμμα.  

Λόγοι για τους οποίους αυτή η δράση είναι απαραίτητη:

Η έλλειψη δημόσιας ευαισθητοποίησης είναι μία από τις κύριες απειλές (απειλή 3) για τον οικότοπο 2250*. Έχοντας αναπτύξει μια επικοινωνιακή στρατηγική, η παρουσίαση του προγράμματος, χρησιμοποιώντας τα πλέον αποτελεσματικά μέσα, μπορεί να εγγυηθεί πως το επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινού θα ενισχυθεί.

Δικαιούχος αρμόδιος για την εφαρμογή: MAICh

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Αναφορά που θα περιγράφει την επικοινωνιακή στρατηγική,
 • Τουλάχιστον 10 άρθρα θα δημοσιευτούν σε τοπικές εφημερίδες,
 • Θα παραχθούν και θα διανεμηθούν 10.000 φυλλάδια,
 • Θα παραχθούν και θα διανεμηθούν 1000 αφίσες,
 • Θα παραχθούν και θα προσφερθούν 7000 T-shirts,
 • Θα παραχθούν και θα διανεμηθούν 200 αντίγραφα του βίντεο,
 • Θα κατασκευασθούν και θα εγκατασταθούν 10 πληροφοριακές πινακίδες

Η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού η οποία θα συμβάλει στην μακρόχρονη βιωσιμότητα του προγράμματος θα υποστηριχθεί από τους παρακάτω εμπλεκόμενους φορείς:

 • Σχολεία που συνορεύουν με τις περιοχές του προγράμματος στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο,
 • Τοπικές κοινωνίες στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο,
 • Τουριστικούς πράκτορες και επισκέπτες,
 • Τοπικές αρχές στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο,
 • Σχετικές μη Κυβερνητικές οργανώσεις